Český Institut Metabolického syndromu

Novinky

Zveme vás na 10. celostátní seminář ČIMS 

10. celostátní seminář ČIMS, o.p.s., české iniciativy R3i a České společnosti pro aterosklerózu ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhne 24.03.2016 v Konferenčním a společenském centru SECESE v Plzni. 

Novinky v oblasti hypolipidemické léčby 

Možnosti ovlivnit metabolizmus plazmatických lipoproteinů a snížit tak riziko aterotrombotických komplikací se v posledních letech rozšiřují. Kromě vývoje zcela nových přístupů modifikujících hladiny aterogenních lipoproteinových částic získáváme nové farmakologické formy běžných hypolipidemik – nanopartikule obsahující statiny, fibráty v nanočásticích s vysokou biologickou dostupností. Zapomenuty nejsou ani pryskyřice působící příznivě na glukózovou homeostázu a doplňující vhodně terapii statinem. Pokračují testy účinnosti terapií cílících na metabolizmus HDL-částic. Ani pro inhibitory CETP nebo mimetika apoliproteinu A1 zatím nemáme přesvědčivé důkazy. Zcela nové postupy zahrnující blokádu MTTP, inhibici PSCK9 nebo terapie využívající anti-sense technologie sbírají důkazy z klinických studií velmi rychle. Zatím víme o jejich příznivých účincích na hladiny aterogenních lipidů u ne- mocných s familiární hypercholesterolemií, ale přibývají data i z dalších pacientských populací. 

Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem 

Dyslipidemie je jednou ze základních součástí metabolického syndromu. Charakterizována je zvýšenou hladinou triglyceridů, nízkým HDL-cholesterolem a zvýšenou koncentrací malých aterogenních LDL částic. Základním krokem v léčbě by vždy měly být změny životního stylu, především změna stravovacích návyků, optimalizace hmotnosti a nekouření. Farmakoterapie DLP je indikována, pokud je u konkrétního pacienta velmi vysoké nebo vysoké riziko fatální kardiovaskulární příhody ve výhledu 10 let a současně je vyšší než cílový LDL-cholesterol.  

Paradox obezity 

V posledních letech se ukázaly nové překvapující výsledky ve studiích sledujících hmotnost a úmrtnost. Pacienti s vyšším BMI měli nižší úmrtnost než pacienti s nižší hmotností. Tento fenomén se nazývá paradox obezity.  

Metabolický syndrom zabíjí tiše a bez bolesti. O to však častěji! 

Ve středu 21. června 2017 se v Praze za účasti předních odborníků konala tisková konference Metabolický syndrom zabíjí tiše a bez bolesti. O to však častěji!  

Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce 

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?  

14. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Seminář se letos konal v novém termínu - 25. června 2020 od 16:00 v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, ale proběhl paralelně také online!  

Rekurence žilního tromboembolismu v kontextu metabolického syndromu 

Nově publikovaná práce ukazuje, že rekurence žilního tromboembolismu (TEN) se zvyšuje s rostoucím počtem složek metabolického syndromu (MS) jako je hyperlipidemie, obezita, hypertenze a diabetes. 

15. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. proběhne virtuálně 18. března 2021 

Odpolední odborné sympozium probíhá ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ČLK). Jste srdečně zváni!  

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhne 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň. 

Follow-up studie VADT: vliv intenzivního snižování glykémie na KV příhody a mortalitu 

Prvotní studie VADT (The Veterans Affairs Diabetes Trial) zkoumala vliv intenzivního snižování glykemie ve srovnání se „standardní“ léčbou u 1791 válečných veteránů na výskyt kardiovaskulárních (KV) onemocnění. Šlo o osoby již s diabetem léčené.  

Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika 

Reziduálnímu KV riziku se věnuje velmi malá pozornost, jak prokázala analýza českého souboru studií EA I-IV. Přitom se jedná o pacienty v nejvyšším celkovém KV riziku, tj. o pacienty se stabilní ICHS a v polovině případů v kombinaci s DM2T. Za markery reziduálního KV rizika by se měly pokládat aterogenní index plazmy a hypertriglyceridemický pas. Cílová hodnota non-HDL-cholesterolu by měla být dosažena jak důslednou léčbou statiny, tak u diabetiků s aterogenní dyslipidemií i kombinační léčbou statinů s dalšími hypolipidemiky, především s fibráty nebo ezetimibem. 

Organické polutanty a metabolický syndrom 

Tuková tkáň vychytává mnoho organických látek, tzv. perzistujících organických polutantů (POP). Ty jsou lipofilní, organismus je hůře odbourává, mohou se kumulovat v tukové tkáni a také se mohou při hubnutí uvolňovat. Dostávají se do organismu hlavně potravou a jsou obsaženy zejména ve stravě živočišného původu (mléčné výrobky, maso, mořské a částečně i sladkovodní ryby – zejména dravé ryby). Z epidemiologických studií vyplývá, že POP jsou rizikem pro rozvoj metabolického syndromu a diabetu 2. typu.  

Předběžný program 9. ročníku celostátního semináře ČIMS 

Seminář pořádá ČIMS, o.p.s., česká iniciativa R3i, Česká společnost pro aterosklerózu, 2. Interní klinika Lékařské fakulty v Plzni (UK Praha) ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, dne 19. března 2015 v Plzni 

Český institut metabolického syndromu získal dotaci na projekt vzdělávání pedagogů 

Projekt si vytyčil dva cíle: jednak přispět ke zdravému životnímu stylu - být prevencí metabolického syndromu, nadváhy, obezity a cukrovky 2. typu, a za druhé seznámit pedagogy s nejčastějšími rizikovými faktory, jejichž nejčastější příčinou je závislost na drogách a dalších návykových látkách (alkoholu, tabáku). 

Měření hodnot glykovaného hemoglobinu a predikce kardiovaskulárního rizika 

Při hodnocení kardiovaskulárního rizika u nediabetických osob se nejeví jako smysluplné přiřazovat jako další rizikový faktor hodnoty HbA1c.  

Nemoci související s obstrukční spánkovou apnoí (OSA) 

Vannan Kandi Vijayan: Morbidities Associated With Obstructive Sleep Apnea Expert Rev Resp Med 2012;6 (5):557-566. 

Dědičně podmíněná forma metabolického syndromu 

Výhrady ke konceptu metabolického syndromu, zvláště k jeho definici, jsou závažné a vzbuzují oprávněné pochybnosti o přínosu zejména u diabetiků. Přesto nelze zpochybnit skutečnost, že přítomnost tří a více složek metabolického syndromu je velmi silným rizikovým faktorem předčasného úmrtí aterosklerotické etiologie. 

Současný pohled na léčbu dyslipidémií 

 

Současný pohled na léčbu dyslipidémií 

 

Současný pohled na léčbu dyslipidémií 

Na letošním XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP konaném ve dnech 15. - 18. října v Brně byl jeden z paralelních odpoledních bloků věnován problematice metabolického syndromu (MS). MS je etablovaným konceptem současné medicíny a je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. Jeho prevalence zejména v souvislosti se sedavým způsobem života, vysokokalorickou stravou a zvyšováním výskytu obezity celosvětově roste.  

Beloranib, nová naděje v léčbě obezity? 

Na konci letošního března byly publikovány výsledky 2. fáze klinického zkoušení zcela nové účinné látky pro léčbu obezity, beloranibu.