Český Institut Metabolického syndromu

Co je to (kardio)metabolický syndrom?

Metabolický syndrom, a ještě výstižněji kardiometabolický syndrom (KMS), je soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vznikají velmi pravděpodobně na podkladě inzulínové rezistence.

Připravujeme pro vás 17. seminář ČIMS 

Sejdeme se v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 16. března 2023  

Číst dále: Co je to (kardio)metabolický syndrom? 

 

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhla 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň. 

15. celostátní seminář ČIMS proběhl 18. března 2021 - videopozvánka 

15, virtuální, seminář ČIMS byl zaměřen na možnosti telemedicíny a pozvání přijali přední odborníci na léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Sledujte VIDEO-pozvánku prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc., předsedkyně ČIMS 

14. celostátní seminář ČIMS – sledujte záznam semináře  

Téma 14. semináře bylo vysoce aktuální – Kardiometabolické riziko a srdeční selhání. Přední čeští odborníci se věnovali současnému pohledu na diagnostiku a léčbu srdečního selhání a rizikům tohoto onemocnění a nechyběl ani pohled diabetologa na roli inhibitorů SGLT-2 v léčbě srdečního selhání. 

Přínos nové fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem k léčbě dyslipidemií a ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika 

Fixní kombinace moderního a silného rosuvastatinu s ezetimibem bude jistě velmi prospěšná v léčbě dyslipidemií a měla by zlepšit adherenci pacientů k hypolipidemické léčbě, a tím i lepší dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu případně sekundárního cíle – non-HDL-cholesterolu nebo koncentrace apolipoproteinu B. Účinná léčba hypercholesterolemie je jedna z nejdůležitějších cest ke snížení celkového KV rizika v sekundární i primární prevenci KVO. 

Novinky

Připravujeme pro vás 17. seminář ČIMS 

Sejdeme se v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 16. března 2023 

Rekurence žilního tromboembolismu v kontextu metabolického syndromu 

Nově publikovaná práce ukazuje, že rekurence žilního tromboembolismu (TEN) se zvyšuje s rostoucím počtem složek metabolického syndromu (MS) jako je hyperlipidemie, obezita, hypertenze a diabetes. 

Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce 

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?